Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Goed bodembeheer

Groene mest kan!
Organische meststoffen verkregen uit o.a. leguminose als alternatief voor dierlijke mest is prima mogelijk. Onderzoek toont aan dat dit kan. Er zijn verschillende praktijkbedrijven (akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt) die al langer werken zonder gebruik te maken van dierlijke mest en meststoffen. 

Het biocyclische-veganlandbouw systeem werkt aan een goed bodembeheer door middel van:
• volledig eigen stikstofvoorziening middels leguminosen
• inzet van eigen maaimeststoffen
• Gebruik van compost
• niet-kerende grondbewerking 

Voordelen Biocyclische-Veganlandbouw zonder gebruik van dierlijke mest en meststoffen:
Zeer lage nitraatuitspoeling, geen ammoniakemissie, vermoedelijk zeer geringe methaan- en lachgasemissie, behoud of verbetering van bodemvruchtbaarheid, geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar lucht of water, hoge bovengrondse biodiversiteit, vermoedelijk hoge bodembiodiversiteit, bescheiden koolstofopslag in de bodem, geen gesleep met dierlijke mest, geen dierenwelzijnsvraagstukken. 

Inzetten op composttechnieken
Telers die aan de slag gaan met het biocyclisch-vegan teeltsysteem gaan ook aan de gang met goed compostbeheer. Op het bedrijf wordt er gezocht naar de optimale composttechniek die in de behoefte voorziet voor de verschillende teelten zoals het CMC-systeem (Pfeiffer-Lübke) met toevoeging van speciale micro-organismen & 'vegan' compostpreparaten. De micro-organismen maken die sporenelementen vrij voor de plant zoals kobalt één van de belangrijkste sporenelementen om vitamine B12 aan te maken (B12 is verantwoordelijk voor het onderhouden van ons afweersysteem).  

Het voordeel van goede (gerijpte) compost is dat het ten goede komt aan de humuslaag mits niet of zeer ondiep (max .10 cm) wordt ingewerkt waarbij het zeer belangrijk is de bodem zo veel als mogelijk niet te bewerken en vaste rijpaden aan te houden. Een goede compostlaag vermindert de waterbehoefte en verdraagt bovendien ook verzilt water beter, een probleem waar veel uitdrogende gebieden ook in Nederland mee te kampen hebben. 

Lees hier het basisdocument voor biocyclische-veganteelt
Grundlagenpapier zum biozyklisch-veganen Anbau

Lees hier (in Duits) de definitie van humus voor de biocyclische veganteelt
Definition und Bedeutung von biozyklischer Humuserde für den biozyklisch-veganen Anbau

Knelpunten oplossen
Telers die biocyclisch en 100% plantaardig willen telen kunnen knelpunten ervaren met het rondrekenen van hun nutriëntenkringloop. Onze uitdaging is om deze knelpunten op te lossen en over te stappen naar alleen inzet van diervrije meststoffen.  

Moeilijk is dit niet. Er zijn voldoende alternatieven zoals gerijpte humuscompost, groenbemesters & mulch. 
Knelpunten oplossen kan u zelf doen met behulp van een adviseur maar graag bekijken wij of u dit door een student kan laten doen in het kader van een studieopdracht. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

Studenten gezocht voor studieopdracht
Een mogelijkheid is om de nutriëntenkringloop (huidige versus nieuwe methode) door te laten rekenen door studenten van een agrarische opleiding of studie. Wij zijn opzoek naar studenten (MBO+, Hogeschool en WO) die in het kader van hun studie het een uitdaging vinden samen met de desbetreffende teler te kijken wat de opties zijn op het gebied van een sluitende nutriëntenkringloop voor een biocyclisch-vegan systeem. Belangstelling? Neem contact met ons op

Extra onderzoek
De volgende onderwerpen voor vervolgonderzoek liggen open:
• Teelt van paardenbloem - inzetbaar als K-meststof 

Onderzoek in opdracht van Biowad - Planty Organic (vervolgonderzoek)
Zie project Biowad Planty Organic
Lees rapport: Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie
Lees ook: Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband - Plantaardige meststoffen in de praktijk - 2015 Louis Bolk Instituut 

• Stikstofdynamiek: zijn er nog keuzes wat betreft gewassen, bemestingsmomenten en kwaliteit van de meststoffen zodat de stikstofbeschikbaarheid voor de hoofdgewassen iets toeneemt (en dus de opbrengstpotentie) zonder dat het systeem wezenlijk verandert?
• Organische stof: hoeveel CO2 wordt vastgelegd en wat zijn de (maatschappelijke en bedrijfskundige) baten van een verdere groei van het bodem organische stof gehalte?
• Systeemstabiliteit: wat is de rol van de (diepte en intensiteit van) beworteling, de interne organische stof stromen en nutriënten stromen t.a.v. stabiliteit en productiviteit?
• Wat is de rol van het bodemleven t.a.v. stabiliteit en productiviteit van het systeem?
• Fosfaatdynamiek: welk deel van de fosfaatopname van gewassen komt rechtstreeks uit mineralisatie van bodem organische stof, en kan deze kennis benut worden om het fosfaat bemestingsadvies in Nederland aan te passen? In hoeverre dragen de gewassen bij aan fosfaatmobilisatie vanuit minder makkelijk opneembare fosfaatvoorraden?
• CO2 footprint: wat is de CO2 footprint van dit akkerbouwsysteem zonder mestaanvoer en met minimale grondbewerking in vergelijking met andere akkerbouwsystemen, zowel biologisch als conventioneel?