Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Goed bodembeheer

Groene mest kan!
Organische meststoffen verkregen uit o.a. leguminose als alternatief voor dierlijke mest is prima mogelijk. Onderzoek toont aan dat dit kan. Er zijn verschillende praktijkbedrijven (akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt) die al langer werken zonder gebruik te maken van dierlijke mest en meststoffen. 

Het biocyclische-veganlandbouw systeem werkt aan een goed bodembeheer door middel van:
• volledig eigen stikstofvoorziening middels leguminosen
• inzet van eigen maaimeststoffen
• gebruik van compost
• niet-kerende grondbewerking 

Voordelen Biocyclische-Veganlandbouw zonder gebruik van dierlijke mest en meststoffen:
Zeer lage nitraatuitspoeling, geen ammoniakemissie, vermoedelijk zeer geringe methaan- en lachgasemissie, behoud of verbetering van bodemvruchtbaarheid, geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar lucht of water, hoge bovengrondse biodiversiteit, vermoedelijk hoge bodembiodiversiteit, bescheiden koolstofopslag in de bodem, geen gesleep met dierlijke mest, geen dierenwelzijnsvraagstukken en geen vervuiling en verontreiniging van o.a. insecticiden en zoönotische pathogenen d.m.v. gebruik van dierlijke mest en meststoffen. Biocyclische-veganlandbouw is dus bij uitstek veilig en verantwoord.   

Inzetten op plantaardige meststoffen
Telers die aan de slag gaan met het biocyclisch-vegan teeltsysteem gaan ook aan de gang met goed inzetten op plantaardige meststoffen. Op de bedrijven wordt er gezocht naar de inzet van verschillende vormen van plantaardige meststoffen en de optimale technieken voor plantaardige bemesting die in de behoefte voorziet voor de verschillende teelten.

Er zijn verschillende methodes om de teelt te voorzien van plantaardige mest en meststoffen. 
Er wordt op dit moment op de verschillende bedrijven praktijkonderzoek gedaan naar:

- Inzet en teelt leguminosen (bv veldbonen)
- Inzet van maaimeststoffen en groenbemesters 
- Inzet van bokashi (fermentatie)
- Inzet van composttechnieken
- Inzet van mulchtechnieken
- Inzet van (vloeibare) plant-extracten zoals bv brandnetel   

Op de aangesloten bedrijven wordt er in de praktijk onderzoek gedaan naar de optimale bemestingstechnieken.
Leden van het netwerk werken samen met onderzoeksinstellingen aan betrouwbaar onderzoek.

Extra onderzoek

Er is nog veel vervolgonderzoek nodig. Graag werken wij mee aan onderzoeksprojecten gericht op o.a. plantaardige bemestingsvraagstukken. 

Onderzoek van Biowad - Planty Organic (vervolgonderzoek)
Zie project Biowad Planty Organic
Lees rapport: Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie
Lees ook: Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband - Plantaardige meststoffen in de praktijk - 2015 Louis Bolk Instituut 

• Stikstofdynamiek: zijn er nog keuzes wat betreft gewassen, bemestingsmomenten en kwaliteit van de meststoffen zodat de stikstofbeschikbaarheid voor de hoofdgewassen iets toeneemt (en dus de opbrengstpotentie) zonder dat het systeem wezenlijk verandert?
• Organische stof: hoeveel CO2 wordt vastgelegd en wat zijn de (maatschappelijke en bedrijfskundige) baten van een verdere groei van het bodem organische stof gehalte?
• Systeemstabiliteit: wat is de rol van de (diepte en intensiteit van) beworteling, de interne organische stof stromen en nutriënten stromen t.a.v. stabiliteit en productiviteit?
• Wat is de rol van het bodemleven t.a.v. stabiliteit en productiviteit van het systeem?
• Fosfaatdynamiek: welk deel van de fosfaatopname van gewassen komt rechtstreeks uit mineralisatie van bodem organische stof, en kan deze kennis benut worden om het fosfaat bemestingsadvies in Nederland aan te passen? In hoeverre dragen de gewassen bij aan fosfaatmobilisatie vanuit minder makkelijk opneembare fosfaatvoorraden?
• CO2 footprint: wat is de CO2 footprint van dit akkerbouwsysteem zonder mestaanvoer en met minimale grondbewerking in vergelijking met andere akkerbouwsystemen, zowel biologisch als conventioneel?


Richtlijnen Biocyclische-Veganlandbouw

Lees hier het basisdocument voor biocyclische-veganteelt
Grundlagenpapier zum biozyklisch-veganen Anbau

Lees hier (in Duits) de definitie van humus voor de biocyclische veganteelt
Definition und Bedeutung von biozyklischer Humuserde für den biozyklisch-veganen Anbau