Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Digestaat (Vegan AD)

Opinie over gebruik vegan digestaat


Gelijkaardig aan een veganistische eetwijze, verstaat men onder anaerobe veganistische
vergisting een kringloopsysteem waarin in de vergister alleen maar plantaardige materialen uit
de biologische landbouw verwerkt worden. Deze inputs verschillen van systemen op
conventionele veeteeltbedrijven, waar de vergister voornamelijk een manier is om de grote
hoeveelheden dierlijke mest (en stank) uit de intensieve veehouderij kwijt te raken. Bijna alle
bestaande vergisters zijn nu gebaseerd op de input van mest van koeien, varkens en kippen,
voor de productie van vlees, zuivel en eieren bestemd voor de tafels van niet-vegetariërs.


Een veganistische vergister draait op gras/klaver-mengsels van lokale bedrijven. Veeloze
biologische boeren telen zo’n groenbemester op ongeveer 25% van hun bouwland. Het is ook
mogelijk om andere biomassa te gebruiken, zoals maaisel uit natuurgebieden of landschappen
waar het grazen van vee vanuit milieuoogpunt ongewenst is. De boeren leveren de biomassa
gratis aan in ruil voor het digestaat dat overblijft nadat het vergistingsproces achter de rug is.


In theorie biedt een gras/klaver-mengsel in een jaar tussen de 200 en 300 kg N. Daarvan komt
het grootste deel terecht in het geoogste product, maar ook in de stoppel blijft een flink deel
achter. Wanneer alles wordt verkocht, wordt er 175 kg N, 54 kg P en 200 kg K afgevoerd. Als
maaimeststof blijft er echter veel meer N, P en K beschikbaar op het eigen bedrijf.


Betaling van de bedrijven die biomassa aanleveren is onnodig, omdat boeren zelf de
economische voordelen van digestaat hebben gezien. De eigenaar (een coöperatie van boeren)
kan zijn investering terugverdienen door de verkoop van stroom (van de vergister en de
zonnepanelen op het dak) en de vergoeding voor het terug drogen van bijvoorbeeld
houtsnippers en granen met behulp van de hitte die tijdens het vergistingsproces vrijkomt.


Het eindproduct digestaat bestaat uit koolstof die door verhitting onder anaerobe
omstandigheden omgezet is in een vorm die, net als Biochar, sterk tegen afbraak bestand is.
Biologische telers gebruiken het als bodemtoeslagstof, maar naast koolstofvastlegging vervult
het veel andere nuttige functies. Zo wordt het ingezet als een additionele stikstofmeststof,
omdat vergisting alleen methaangas (CH4) en koolzuurgas (CO2) verwijdert. Digestaat wordt
toegepast op tijden dat de stikstofbehoefte van een hoofdteelt het hoogst is. Gerichte inzet
ervan in hoogrenderende teelten verhoogt de oogstopbrengsten aanzienlijk. Daarnaast toont
onderzoek aan dat na maaien en afvoeren, gras/klaver-biomassa effectiever is in het recyclen
van nutriënten naar de bodem (hogere stikstofbenutting) dan mulching, zodat er minder
verliezen naar de atmosfeer van ammoniak (NH3) en andere broeikasgassen optreden.


Behalve de vorming van digestaat via het proces van anaerobe veganistische vergisting,
leiden niet-kerende grondbewerking (NKG) en aanpassing van grondbewerkingsmethoden
(conservering) tot koolstofvastlegging. Door fysieke verstoring van aggregaten en verhoogde
oxidatie te vermijden, worden koolstofverliezen (afgifte van CO2 aan de atmosfeer) door de
ademhaling gereduceerd. Onder sommige omstandigheden werkt conservering onvoldoende.
Soms is het te droog en te heet om koolstof te accumuleren, met als gevolg een verhoogde
uitstoot van broeikasgassen. Zo bestaat er veel onduidelijkheid over de effecten van NKG op
de emissie van lachgas (N2O). Sommige proeven tonen een hogere uitstoot bij NKG aan,
maar als gevolg van een verlaagde brandstofbehoefte van tractoren en andere machines zijn er
toch aanzienlijke winsten te behalen. De uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van
fossiele brandstoffen is immers van grote invloed op de opwarming van onze aarde.

English version can be read here: 
Opinion: Plant-based anaerobic digestion (AD)

Plant-based anaerobic digestion (AD)
7 byo-digestate.pdf (68.48KB)
Plant-based anaerobic digestion (AD)
7 byo-digestate.pdf (68.48KB)

Opiniestuk van Theo Grent - auteur van het boek Meer dan Biologisch -  De toekomst is aan plantaardig

Reageren? Stuur dan een mail naar joep@bio-vegan.nl


E-mailen
Bellen