Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk voor biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Kenmerken

Kenmerken in het kort:

  • Goed voor het milieu - CO2 opslag middels composttechnieken (bodemopbouw en humusvorming)
  • Goed voor de dieren - Diervrij produceren op de agrarische teeltbedrijven alleen met 100% plantaardige inputs
  • Goed voor de bodem - Mulchen, teeltrotatie, mengcultuur (mixed cropping), agroforestry, biodiversiteit
  • Goed voor de gezondheid - GMO-vrij, vrij van pathogenen, volledig transparant
  • Goed voor jou! - Biocyclische-Vegan producten zijn smaakvol, veilig & vegan


De belangrijkste kenmerken van de biocyclisch-veganlandbouw is als volgt samengevat:

Geen gebruik van productiedieren
Bedrijven die werken met het systeem van de biocyclische-veganlandbouw hebben geen productiedieren op het bedrijf. De telers die werken met dit systeem kiezen er bewust voor om 100% plantaardig en dus zonder productiedieren te werken. 

Geen gebruik van dierlijke mest en andere bronnen van dierlijke oorsprong
De teeltbedrijven zijn dus productiedier vrij en gebruiken dus geen eigen of aangekochte dierlijke mest. Ook maken de bedrijven geen gebruik van andere bronnen van dierlijk oorsprong zoals kippenmestkorrels en beendermeel. Dus ook dierlijke restproducten gemaakt van botten, veren, bloed, haar, hoorn, enz. zijn niet toegestaan in de biocyclische-veganlandbouw.

100% plantaardige organische bemesting
In plaats daarvan verbeteren de telers de humusgrond en bodemvruchtbaarheid door gebruik te maken van alleen plantaardige materialen van eigen kringloop zoals luzerne, grasklaver, graanstro en andere plantresten. Door middel van de teelt van o.a. vlinderbloemigen en diepwortelende groenbemesters maken we de bodem vruchtbaar. Maaisel wordt gebruikt als mulchmateriaal en voor op de composthopen. Een goede compostlaag vermindert de waterbehoefte en verdraagt bovendien ook verzilt water beter, een probleem waar veel uitdrogende gebieden ook in Nederland mee te kampen hebben.

Gesloten systeem

Op biocyclisch-veganlandbouw bedrijven wordt het gehele bedrijf als een gesloten systeem gezien. Gedeeltelijke omschakeling van percelen is niet toegestaan.

Plantweerbaarheid tegen ziekte en plagen
Een goede plantweerbaarheid begint met de humusopbouw in de grond. Zoeken naar de optimale balans van bodem en gewas.
Gerichte ondersteuning van de micro-organismen in de bodem en het creëren van natuurlijk mogelijke groeicondities zijn de voorwaarden voor een goede teelt. Doel hierbij is het minimaliseren van ingrepen. En als er ingegrepen moet worden dan zijn de hulpstoffen en spuitmiddelen die zijn toegestaan in de biocyclische-veganlandbouw, opgenomen in de groene lijst. deze lijst is bindend voor alle bedrijven die werken met het biocyclisch-veganlandbouw systeem.

Bevorderen van de biodiversiteit
Er wordt serieus werk gemaakt om de biodiversiteit op het bedrijf te verhogen door het zaaien van veel soorten gewassen, kruiden en bloemen. Het verkrijgen van veel nuttige insecten op het bedrijf is een belangrijk doel. Ook wordt er gewerkt aan structurele elementen zoals heggen, bloeiende bloemstroken en andere nuttige habitats.  

Bindende monitoring van agro-ecologische maatregelen
Met behulp van het "Biocyclic Operational Index" (BBI) worden agro-ecologische maatregelen voor alle percelen en het bedrijf als geheel geëvalueerd en continu verbeterd. BBI geeft informatie over de ecologische waarde van percelen, de aangrenzende percelen, de natuurlijke bufferzones, en de algemene ecologische waarde van het gehele bedrijf.

Eerlijke landbouw
Bedrijven die werken met het biocyclische-veganlandsbouw systeem gaan verder dan wat gebruikelijk is in de biologische landbouw met het verbeteren van het bedrijf, bodem, plant en milieu ongeacht de grootte, structuur of specialisatie van het bedrijf. Samenwerking en de sociale zorg in het omgaan met alle levende zaken zijn daarom cruciaal voor het economische succes van het landbouwbedrijf en de kwaliteit van de producten.